Als Ster in bedrijf bieden wij oplossingen voor het bedrijfsleven

Lettergrootte:

Algemene voorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden  Stark van 1 januari 2019

Inhoud

 1. Algemeen

Artikel 1    Definities

Artikel 2    Toepasselijkheid

Artikel 3    Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

 1. Uitvoering overeenkomst

Artikel 4    Algemene verplichtingen Contractant

Artikel 5    Algemene verplichtingen Stark

Artikel 6    Kwaliteit, keuring en garantie

Artikel 7    Geheimhouding

Artikel 8    Intellectueel eigendom

Artikel 9    Wijziging Overeenkomst

Artikel 10  Uitrusting en materialen

Artikel 11  Tijdstip van nakoming

Artikel 12  Toerekenbare tekortkoming

Artikel 13  Niet toerekenbare tekortkoming

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering

Artikel 15  Boete

 1. Financiële bepalingen

Artikel 16  Prijzen, meerwerk en minder werk

Artikel 17  Facturering en betaling

 1. Bepalingen betreffende de leveringen van goederen

    Artikel 18  Leveringen

Artikel 19  Verpakking en transport

Artikel 20  Overdracht van eigendom en risico

 1. Bepalingen betreffende het verrichten van diensten

    Artikel 21  Diensten

Artikel 22  Personeel van Contractant

 1. Einde overeenkomst

    Artikel 23  Opzegging

Artikel 24  Ontbinding

Artikel 25  Vernietiging

Artikel 26  Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 27  Slotbepaling

 

I                           Algemeen

 

Artikel 1  Definities

Begrip

Definitie

Aflevering

Het verschaffen van het bezit van de Goederen aan Stark.

Contractant

De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van Stark.

Dienst(en)

De door de Contractant te verrichten werkzaamheden voor  een specifieke behoefte van Stark, niet zijnde werken of leveringen.

Stark

De publiekrechtelijke rechtspersoon Stark in haar hoedanigheid van koper of opdrachtgever of een van haar ingevolge de ter zake van enig onderwerp van deze voorwaarden bevoegde organen dan wel de daartoe gemandateerde personen.

Goederen

Alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

Levering(en)

De door de Contractant op basis van de Overeenkomst aan Stark te leveren Goederen.

Offerte

Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Offerteaanvraag

Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van Stark

voor te verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU.

Overeenkomst

Al wat tussen Stark en de Contractant is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen.

Partijen/Partij

Stark en/of de Contractant.

Personeel van Contractant

De door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn.

Prestatie

De te verrichten Leveringen en/of Diensten.

Werkdag

Kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen

erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en door Stark aangewezen collectieve vrije dagen.

 

Artikel 2  Toepasselijkheid

  1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvragen en Overeenkomsten voor Leveringen en Diensten.
  2. Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
  3. Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is

Of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

  1. Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af.

Artikel 3  Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

  1. Stark kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. Stark zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld.
   De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.
  3. Een Overeenkomst komt tot stand nadat Stark een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Contractant per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan de Contractant.
  4. Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
  5. Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant.

II            Uitvoering overeenkomst

Artikel 4  Algemene verplichtingen Contractant

  1. De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met Stark nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Contractant.
  2. De Contractant zal Stark op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om Stark direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.
  3. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stark, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden.
  4. De Contractant garandeert voor  de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.
  5. De Contractant vrijwaart Stark voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of Stark krijgt opgelegd.
  6. De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijn de voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die Stark met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt  is om contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst voor akkoord voorleggen aan Stark.
  7. De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en Stark bij de uitvoering van de Overeenkomst.
  8. Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door Stark zal de Contractant optreden als gemachtigde van Stark. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Contractant.

Artikel 5  Algemene verplichtingen Stark

  1. Stark zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.
  2. Stark zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6  Kwaliteit, keuring en garantie

  1. De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens  wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.
  2. Stark is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar nodig zijn medewerking. Indien Stark bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin van dit lid  voor die Prestaties.

Artikel 7  Geheimhouding

  1. Partijen verplichten zich om al wat hun bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking  noopt.
  2. Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
  3. In geval van overtreding van voorgaande leden door grove schuld dan wel nalatigheid van een der Partijen, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
  4. De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van Stark het Personeel van Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Artikel 8  Intellectueel eigendom

  1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij Stark, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten voor zover als wettelijk gezien mogelijk is om niet over aan Stark. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.
  2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij gebruikmaakt van enige bijdrage van Stark en/of derden
  3. Voor zover de resultaten, bedoeld in het eerste lid, tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan Opdrachtgever toekomende IE-rechten verleent Contractant aan Opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht van onbepaalde duur. Contractant garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.
  4. De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.
  5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.
  6. Stark behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk.
   De Contractant erkent dit voorbehoud.
  7. De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren evenals de geleverde Diensten en al wat daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door Stark in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart Stark tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.
  8. In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg met Stark te bewerkstelligen dat Stark het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.
  9. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van Stark vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 9  Wijziging Overeenkomst

  1. Stark is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.
  2. In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 10 Uitrusting en materialen

  1. De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken - niet van Stark afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Tijdstip van nakoming

  1. De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.
  2. De Contractant stelt Stark schriftelijk tijdig, doch uiterlijk binnen 48 uur, en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming

  1. Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.
  2. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
  3. Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens Stark indien  tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming

  1. De Contractant kan zich jegens Stark enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant Stark zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 72 uur vanaf het moment dat de overmachtssituatie is ontstaan, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering

  1. De Contractant vrijwaart Stark tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Contractant.
  2. De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van Stark wijzigen, tenzij Stark hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
  4. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten ten minste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst en op basis van de daarbij behorende verzekerde waarde.

Artikel 15 Boete

  1. Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.
  2. De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van Stark tot nakoming en het recht op schadevergoeding.

III           Financiële bepalingen

Artikel 16 Prijzen, meerwerk en minder werk

  1. De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in euro’s.
  2. Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan Stark is toe te rekenen.
  3. Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen, nadat de inhoud en de condities schriftelijk zijn overeengekomen met Stark.
  4. Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden na schriftelijke goedkeuring door Stark.

Artikel 17 Facturering en betaling

  1. Op de (maand)factuur vermeldt de Contractant de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW nummer, KvK-nummer, het factuuradres van de Contractant;
 •  
  • eventuele nadere eisen in overleg met Stark.
  • budgethouder, opdrachtnummer met datum
  • facturen digitaal indienen via [email protected]  en
  • het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;
  • De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. Stark zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Contractant betalen.
  • Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is Stark bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

IV           Bepalingen betreffende de leveringen van goederen

Artikel 18 Leveringen

  1. De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
  2. Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van Stark op de verschillende locaties van Stark in de gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe of een andere locatie door Stark aangewezen in Nederland. De Contractant dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.
  3. Indien Stark de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen kosten de Goederen ophalen.
  4. De Goederen worden geacht  te zijn goedgekeurd vanaf twee weken na het moment van volledige operationele ingebruikname door Stark, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van Stark.
  5. De Contractant verleent ten minste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat Stark de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dan wel dat er sprake is van een langere fabrikantengarantie van de producent, zijnde Contractant of diens toeleverancier. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant.
  6. De Contractant garandeert dat voor een periode van ten minste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden na-geleverd.
  7. De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen, productinformatie, conformiteitsverklaringen,  alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan Stark ter beschikking te stellen.
  8. De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door Stark bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 19 Verpakking en transport

  1. De Contractant draagt, voor zijn rekening,  zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.
  2. De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 20 Overdracht van eigendom en risico

  1. Het eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op Stark na acceptatie van de Goederen door Stark.
  2. De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van Stark, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien Stark de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie onthouden wordt.

V            Bepalingen betreffende het verrichten van diensten

Artikel 21 Diensten

  1. De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.
  2. De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door de Contractant ingeschakelde derden.
  3. Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat Stark de Diensten zonder meer goedkeurt. Stark behoudt zich het recht voor om eventuele verrichte Diensten te (laten) keuren, controleren of niet goed te keuren.
  4. De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van Stark. Indien Stark de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

Artikel 22 Personeel van Contractant

  1. Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van Stark, zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door de Contractant ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.
  2. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Contractant niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft Stark het recht de desbetreffende persoon door de Contractant te laten vervangen.
  3. Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Stark, tenzij directe vervanging van Personeel van Contractant noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van Stark. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag).
  4. Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de Contractant voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant.
  1. De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten en daarvoor ook gekwalificeerd is.
  2. De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Arbeidsomstandighedenwet. De Contractant vrijwaart Stark tegen alle aanspraken ter zake. De Contractant zal – indien wettelijk vereist dan wel door Stark wordt vereist – met een G-rekening werken. Indien Stark geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten geheel verhaald op de Contractant.

VI           Einde overeenkomst

Artikel 23 Opzegging

  1. Stark is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan Stark de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.

Artikel 24 Ontbinding

  1. Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
   • artikel 4.4 van deze algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden;
   • de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;
   • de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst;
   • ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;
   • de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;
   • de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.
  2. Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.
  3. Ingeval van ontbinding door Stark als bedoeld in lid 1 is Stark geen vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant terug aan Stark, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is  betaald.

Artikel 25 Vernietiging

  1. Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.

Artikel 26 Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie ervan,  is Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stark gevestigd is.

Artikel 27 Slotbepaling

Deze voorwaarden worden aangehaald als: Algemene Inkoopvoorwaarden Stark 1 januari 2019